0
bron: Redactioneel/PerSaldo/Pgb.nl.door: Marlies van der Vloot.Hoe gaat het na drie maanden met de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Wlz? In twee debatten deed de staatssecretaris toezeggingen op diverse punten, met goed nieuws voor budgethouders die met hun pgb in de Wlz kortdurend verblijf inkopen: de verplichte aanvraag door de zorgaanbieder bij de Wtzi vervalt per direct!Op woensdag 29 april was er een debat over de decentralisatie Jeugdzorg. Per Saldo stuurde een brief met knelpunten. Op donderdag 30 april was er een Algemeen Overleg over de decentralisatie Wlz/Wmo. Per Saldo stuurde een brief met knelpunten. Ook de Zvw kwam kort aan bod.

De belangrijkste punten uit beide debatten:Jeugdwet en overgang 18 jaar.In het debat over de decentralisatie Jeugdwet kreeg de informatie die gemeenten over het pgb geven bijzondere aandacht van de Tweede Kamer. VVD en GroenLinks benadrukten dat informatie over het pgb in veel gemeenten slecht vindbaar is. Hierdoor weten ouders niet waar ze zich moeten melden voor een herindicatie.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over de informatievoorziening over het pgb door gemeenten.

Tarieven:
Verder kwam aan de orde dat de pgb-tarieven in een aantal gemeenten ontoereikend zijn, waardoor budgethouders genoodzaakt zijn om een gang naar de rechter te maken.

Reactie staatssecretaris;
Van Rijn gaat met de VNG in gesprek over lage pgb-tarieven.

Overgang 18 jaar.
Er zijn signalen dat de overgang van Jeugdwet naar Wmo voor jongeren die 18 jaar worden niet goed gaat.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn laat samen met de VNG onderzoeken wat er misgaat.Wtzi-toelating vervalt.Door SGP en de ChristenUnie zijn vragen gesteld over eisen van de Wtzi voor logeeropvang. Deze wettelijke eisen zijn een probleem voor kleine pgb-aanbieders. Lees hier meer over de (nu vervallen) eis van toelating Wtzi.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn meldt dat de Wtzi-eisen bij logeeropvang zijn besproken met Per Saldo. Daarbij is gebleken dat deze eisen inderdaad tot problemen leiden. De staatssecretaris heeft daarop besloten dat de eis om toegelaten te worden tot de Wtzi wordt opgeschort. Feitelijk betekent dit dat de eisen vanaf heden niet meer van toepassing zijn. Er zullen wel nieuwe toegangsregels worden ontwikkeld voor de logeeropvang. Per Saldo houdt u op de hoogte en meldt de ontwikkelingen op website en in de nieuwsbrief.

Informatievoorziening.De VVD merkt op dat de informatievoorziening aan burgers bij verschillende gemeenten beter kan en vraagt de staatssecretaris om individuele gemeenten daarop te wijzen. Gemeenten moeten burgers actief benaderen met een uitnodiging voor een goed keukentafelgesprek, stelt D66.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn vindt dat zorgvragers voldoende geïnformeerd moeten worden over de regeling in de eigen situatie/gemeente. Hij zal verbetering van de informatievoorziening stimuleren en gemeenten die het niet goed doen daarop aanspreken.

Terughoudend in pgb-toekenning.De ChristenUnie merkte op dat zij signalen heeft ontvangen dat gemeenten terughoudend zijn in het toekennen van een pgb in de Wmo en dat zorgverzekeraars nog steeds terughoudend zijn in het toekennen van een pgb in combinatie met zorg in natura.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn geeft aan dat hij met zorgverzekeraars heeft gesproken over de combinatie van pgb en zorg in natura en hij de Kamer daarover op korte termijn zal informeren.

Het ‘keukentafelgesprek’.Door meerder partijen is gevraagd of het ‘keukentafelgesprek’ – het gesprek waarin de gemeente onderzoekt of een zorgvrager een Wmo-voorziening nodig heeft – wel goed verloopt.

Vragen Kamerleden:
Het is eerder een ‘keukentafelmededeling’ dan een gesprek, aldus de SP.

Het CDA geeft aan dat de mantelzorger hierdoor meer onder druk komt te staan. Veel mensen zijn een juridische procedure begonnen, omdat zij het niet eens zijn met de manier waarop zij worden gekort op hulp bij het huishouden.Verschillende Kamerleden vinden het slecht dat burgers naar de rechter moeten gaan om hun gelijk te halen.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn vindt dat de mogelijkheid van bezwaar en beroep een belangrijke waarborg is voor burgers, maar dat het niet nodig moet zijn om voor goede zorg een beroep op de rechter te moeten doen. De VNG informeert gemeenten over de jurisprudentie bij hulp bij het huishouden. De staatssecretaris zal wethouders van gemeenten die zich niet aan de regels houden daarop aanspreken.

Eigen bijdrage.

Effecten op inkomenspositie:

Kamerleden geven aan dat de inkomenspositie van burgers achteruitgegaan is door de wijziging van het systeem van eigen bijdrage, zoals het wegvallen van de Wtcg. Zij willen dat dit onderzocht wordt.
Motie aangenomen:
De motie van GroenLinks waarin de regering word verzocht om de inkomenssituatie van mensen die zorg ontvangen op basis van de Wlz en de Wmo te onderzoeken en de Kamer daar met de begroting voor 2016 over te informeren, is aangenomen.

Effecten op zorgaanvraag:
De SP vraagt of de staatssecretaris in kaart wil brengen of mensen door de verhoging van de eigen bijdrage afzien van zorg.

Reactie van de staatssecretaris:
Van Rijn wil er wel naar kijken, maar wil daarover geen harde toezegging doen.

Eigen bijdrage algemene voorziening:
Het CDA geeft aan dat veel gemeenten voorzieningen aanbieden als algemene voorziening. In de Wmo is eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening wettelijk geregeld, maar voor algemene voorzieningen moeten burgers met meer dan 120% van het minimumloon de kosten volledig zelf betalen.

Reactie staatssecretaris:
Volgens Van Rijn valt dat wel mee. Een motie van het CDA waarin de regering wordt verzocht om onderzoek te doen naar de mate waarin gemeenten eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen, is aangenomen.

Beschrijving zorgprofielen en ggz.D66 vraagt hoe het staat met toegang tot de Wlz voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn zegt toe dat in het najaar 2015 de beschrijvingen van de zorgprofielen in de Wlz zijn afgerond. Deze gaan de huidige zorgzwaartepakketten vervangen. Hierin zal ook worden beschreven wanneer mensen met een ernstig psychiatrisch probleem toegang hebben tot de Wlz.

Persoonlijk assistentie-budget.D66 signaleert dat er onduidelijkheid is over de vraag wie er onder het persoonlijk assistentiebudget valt.

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn gaat daarover in gesprek met de zorgkantoren en zal de Kamer informeren over de uitkomst van dit gesprek.

Samenwonend/alleenstaand:
In de hoogte van het assistentie-budget wordt verschil gemaakt tussen samenwonenden en alleenstaanden.

Reacite van de staatssecretaris:
Dat komt volgens Van Rijn, omdat de huisgenoot een deel van het toezicht op kan vangen. Daarbij is uitgegaan van 8 uur per dag. Als het in specifieke situaties niet mogelijk is deze zorg te bieden, is verder maatwerk mogelijk. De staatssecretaris zal de Kamer hierover informeren in de volgende rapportage.

Onafhankelijke cliëntondersteuning.Verschillende Kamerleden geven aan dat de onafhankelijke cliëntondersteuning in veel gemeenten nog niet goed geregeld is. Is de zelftest, die samen met MEE is gemaakt, wel onafhankelijk genoeg?

Reactie staatssecretaris:
Van Rijn zegt toe daar nog eens naar te kijken. Wanneer Kamerleden signalen krijgen van gemeenten waar de cliëntondersteuning niet goed geregeld is, kunnen zij dit melden aan de staatssecretaris. Er wordt dan contact opgenomen met die gemeente. Wanneer de cliëntondersteuner onderdeel van het wijkteam is, is dat volgens de staatssecretaris niet per definitie in strijd met de onafhankelijkheid. Er moet wel een duidelijke scheiding zijn tussen de cliënt-ondersteuning en de indicatie stelling.

Korting op Wmo-budget.Veel Kamerleden hadden vragen over het bericht dat de staatssecretaris van plan is om budget te gaan verschuiven van Wmo (en Jeugdwet) naar de Wlz. Kamerleden wijzen erop dat gemeenten verplichtingen zijn aangegaan en een verlaging van het Wmo-budget ertoe zal leiden dat er tekorten ontstaan en mensen daardoor onvoldoende zorg zullen krijgen. D66 vindt dat nu korten naar de gemeente toe, getuigt van onbehoorlijk bestuur.

Reactie staatssecretaris:
Het kabinet zal hierover overleg voeren met de VNG. Van Rijn heeft toegezegd dat hij de Tweede kamer hierover zal informeren. Een motie van GroenLinks die zegt dat het uitgangspunt moet zijn dat de financiële situatie van gemeenten niet nog krapper kan worden, is voorlopig aangehouden.