06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Donderdag, 10. Oktober 2019

Tweede Kamer:

Pleidooi voor behoud SW-infrastructuur en stimulans beschut werk.

Bron: Redactioneel/Cedris.

Deze week heeft de Tweede Kamer gestemd over moties, die verschillende fracties indienden tijdens een plenaire afronding van het eerder gehouden Algemeen Overleg over de Participatiewet en het Breed Offensief.

Tijdens dit Algemeen Overleg waren door een aantal fracties zorgen geuit over het voortbestaan van de SW-infrastructuur. Daarbij werd Soweco als actueel voorbeeld genoemd van een SW-bedrijf dat dreigt te worden ontmanteld. Dit heeft zich vertaald in een motie, ingediend door de SP. Deze roept de regering op met de betrokken gemeenten in gesprek te gaan. De inzet daarvan: de bestaande infrastructuur van Soweco ten behoeve van de brede doelgroep van de Participatiewet te behouden.

Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen. Het signaal dat de Tweede Kamer hiermee afgeeft kan op instemming rekenen van Cedris.

Financiële stimulans gemeenten voor beschut werk.

Een andere, unaniem gesteunde en dus aangenomen, motie van de SP vraagt aan de regering om te onderzoeken hoe je gemeenten financieel kunt stimuleren om meer beschutte werkplekken te realiseren. Dit komt voort uit de constatering dat gemeenten op dit moment geld krijgen op basis van de door het Rijk opgelegde taakstelling. Dit ongeacht of de gemeente deze beschutte werkplekken wel of niet invult.

Als een gemeente meer invult dan de taakstelling, dan ontvangt het voor deze extra plekken geen financiering. Daarentegen worden gemeenten die minder dan de taakstelling invullen niet gekort op dit budget. Ook vraagt deze motie om snel duidelijkheid te geven over de voortzetting van de beschut werkbonus en de begeleidingsvergoeding vanaf 2021. Deze Kameruitspraak komt overeen met het pleidooi dat Cedris al geruime tijd voerde.

Onwenselijke gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans.

Ook de motie van VVD en CDA om de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans voor de doelgroep banenafspraak en beschut werk te monitoren kreeg steun. De motie vraagt om voor de zomer 2020 het effect van deze wet via een quickscan in beeld te brengen. Als blijkt dat het de baankansen voor deze groepen inperkt, mag de regering opleggen dat binnen alle cao’s de laagste loonschalen worden ingevuld.

Het is goed om zo snel mogelijk de consequenties van deze wet in beeld te krijgen. Deze motie voorkomt de voorziene gevolgen van deze wet, namelijk minder baankansen voor kwetsbare werknemers, echter niet. Dat is nog altijd de inzet van Cedris. Via het schriftelijk Kameroverleg deze week vragen wij hier nogmaals aandacht voor.

Ook een motie van 50PLUS kreeg steun. Zij riepen op om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken er financieel niet op achteruit gaan. Tot slot is een door de coalitiepartijen ingediende motie gesteund. Deze roept het kabinet op om afspraken te maken met de gemeenten over hoe meer mensen een passend aanbod kunnen krijgen, zodat meer mensen weer actief kunnen meedoen in de maatschappij.

Bijlagen:

Motie Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden PDF-bestand • 35 KB

Motie Jasper van Dijk over positieve prikkels voor begeleiding naar beschut werk PDF-bestand • 36 KB

Motie Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand PDF-bestand • 37 KB

Motie Van Brenk over werken te allen tijde laten lonen PDF-bestand • 35 KB

Motie Nijkerken-De-Haan effect vd payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk' PDF-bestand • 13 KB

► Zorgen over sociale werkvoorziening:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.