06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Laatste 5 updates:

Donderdag, 5. December 2019

Bron: Cedris.

Evaluatie banenafspraak

en praktijkroute.

Tegelijk met de evaluaties van de Participatiewet en beschut werk, verscheen onlangs ook de evaluatie van de Wet banenafspraak. Panteia onderzocht in hoeverre de Wet banenafspraak en de praktijkroute bijdragen aan de kansen op een baan bij een reguliere werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking.

Panteia stelde daarnaast nog een aantal andere vragen. Wat zijn de ervaringen onder werkgevers met deze wet? Welk effect heeft de quotumdreiging, mochten de aantallen niet behaald worden? Welk effect heeft de wet voor de doelgroep in termen van kans op het vinden van het verliezen van een baan?

Belangrijkste resultaten.

De afgesproken aantallen banen uit de banenafspraak tot en met 2018 zijn behaald. Daarnaast bevestigt het onderzoek dat de kansen op het vinden van werk zijn gestegen. Dat geldt met name voor de mensen in de Participatiewet en mensen met een achtergrond in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (Pro). Voor de Wajong stegen de kansen in zeer geringe mate. Voor de groep in de Wsw namen ze iets af. Voor alle groepen geldt dat de kansen op het verliezen van werk afnamen.

Verdere conclusies banenafspraak en praktijkroute

Verder toont het onderzoek nog een aantal andere resultaten met betrekking tot de banenafspraak, de later ingevoerde praktijkroute en de beschikbare instrumenten.

De huidige situatie op de arbeidsmarkt is van grote invloed geweest op deze resultaten. Belangrijk aandachtspunt is dat deze banen ook bij economische teruggang behouden blijven;

De Wet banenafspraak maakt het normaler om met werkgevers te spreken over het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking;

De toename in het aantal banen komt vooral door een toename van het aantal formele dienstverbanden, en niet door inleenverbanden (uitzendbanen en detachering);

Het gemiddeld aantal uren dat mensen binnen een baan werken neemt toe;

De dreiging van de quotumheffing droeg nauwelijks bij aan banengroei. Voor veel werkgevers zijn de afgesproken aantallen en de quotumdreiging zeker niet de belangrijkste overweging om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor de overheidssector als werkgever was de quotumdreiging veel realistischer. Daar bleek het wel een belangrijk motief om de inspanningen te intensiveren;

De wet kent veel tussentijdse aanpassingen, vooral de doelgroepafbakening en de route naar het doelgroepregister. Er is geen aanleiding om de doelgroep banenafspraak (verder) aan te passen;

Gemeenten zijn over het algemeen positief zijn over de invoering van de Praktijkroute. Zij kunnen mensen met een arbeidsbeperking hierdoor makkelijker en sneller naar werk begeleiden;

Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister zijn opgenomen zijn vergelijkbaar met mensen die op andere wijze in het doelgroepregister zijn ingestroomd wat betreft typen beperkingen, bijkomende problematiek, loonwaarde of mate van benodigde Dit is in lijn met eerder onderzoek van Panteia;

Grote werkgevers en overheidswerkgevers zijn bekend met de wet en bijbehorende instrumenten, zoals loonkostensubsidie en de no-riskpolis. Deze bekendheid is minder bij middelgrote en (vooral) kleine werkgevers;

Werkgevers ervaren de verschillen in beschikbare instrumenten tussen gemeenten onderling én tussen doelgroepen als complex, onbegrijpelijk en frustrerend.

Deze resultaten zijn niet los te zien van andere wijzigingen per 2015, zoals de invoering van de Participatiewet, de vernieuwde Wajong en SUWI (ontwikkeling van de arbeidsmarktregio’s en de regionale werkbedrijven).

Positieve impuls maatschappelijk debat.

Cedris vindt het positief dat de Wet banenafspraak een positieve impuls geeft aan het maatschappelijk debat om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Steeds vaker is het een vast en ‘natuurlijk’ onderdeel van het gesprek tussen gemeenten/uitvoerders en ondernemers. Het blijft een belangrijk aandachtspunt dat dit gesprek moet gaan om duurzaam werk en om arbeidsplaatsen van substantiële omvang.

Het aantal gerealiseerde afspraakbanen is gebaseerd op eenheden van 25,5 uur en zegt daarmee niet alles over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in personen voor de kwetsbare groepen. Naast de stijging van het aantal afspraakbanen staat een jaarlijkse afname van het aantal Wsw-dienstverbanden en het achterblijven van het aantal beschutte werkplekken.

De resultaten geven Cedris verder aanleiding om aandacht te vragen voor onderstaande twee zaken:

De positieve resultaten van de Banenafspraak komen onder druk zodra het economisch minder gaat. Dit vergt investeringen in duurzaamheid en ondersteunt het recente pleidooi van Cedris om in goede én slechte tijden te investeren in ontwikkeling van mensen;

De praktijkroute moet optimaal benut worden. Deze heeft zijn waarde bewezen. Bij voorkeur wordt deze uitgebreid naar de toegang tot beschut werk, zoals Cedris (nogmaals) bepleit in de reactie op de evaluatie beschut werk.

► Wet banenafspraak:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

“Het maakt het zo moeilijk voor me om gewoon een goeie vriendin te zijn."

Jiska Stad-Ogier

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.